1. Formål
Nils-Aslak Valkeapääs bolig Lásságammi stilles til disposisjon som residens for kunstnere eller forskere i inn- og utland som har et samisk perspektiv eller urfolksperspektiv i sitt arbeide.

2. Oppholdets lengde og pris
Opphold kan innvilges i en lengde fra 14 dager og inntil 3 måneder. Tildeling gjelder påfølgende kalenderår etter søknadsfrist.

Egenandel for ordinære opphold
- 14 dager: 2.500,-
- Månedspris: 4.000,-

Egenandelen indeksreguleres hvert år iht. pris- og lønnsvekst.

3. Krav til søknaden
Det skal leveres elektronisk søknad via stiftelsens nettsider. Søknadsfristen er 1. september hvert år.

Alle postene i søknaden må fylles ut, i henhold til angitte minstekrav:
- Søkers bakgrunn: minimum 400 tegn
- Formål med oppholdet: minimum 800 tegn

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet.

4. Behandling av søknader
Behandling av søknader foretas av stiftelsesstyret.

Styret stiller seg fritt til å vurdere søkerne på et bredt grunnlag.

Styrets behandling er endelig, og tildeling kan ikke påklages.

5. Aksept av opphold
Søkere som er tildelt opphold i boligen aksepterer tilbudet ved å betale 50 % av husleiesummen innen 14 dager etter at tilsagnsbrev er mottatt.

Forskuddsbetaling vil ikke bli tilbakebetalt dersom søkeren fratrer avtalt botid.

6. Beboernes forpliktelser
Ved innflytting signeres en leieavtale som regulerer beboernes og stiftelsens gjensidige forpliktelser knyttet til å ivareta boligen under oppholdet.

Beboeren må bidra med en tekst- og bildepresentasjon av seg selv før innflytting, og godkjenner at denne blir brukt i omtale av stiftelsens arbeid.

Ved utflytting må beboeren levere en rapport på minimum 200 ord som oppsummerer resultatene av oppholdet, og godkjenne at denne blir brukt i omtale av stiftelsens arbeid. Beboerne oppfordres også til å bidra med innspill som kan videreutvikle residensen.

Stiftelsen oppfordrer beboere til å nevne Lásságámmi når de presenterer arbeider som er gjort helt eller delvis i boligen.

 

Praktisk informasjon

Vi oppfordrer alle søkere til å sette seg inn i den praktiske informasjonen om Lásságámmi før søknad sendes.